Hans Abrahamsson (1949)

Kontaktuppgifter

  • hans.abrahamsson@padrigu.se
  • 0702 – 42 92 41

Hans Abrahamsson är en av grundarna av Padrigu Consultants och senior rådgivare. Han är Docent i Freds- och Utvecklingsforskning från Göteborgs Universitet, Institutionen för Globala Studier och tidigare verksam som Gästprofessor i Globala Politiska Studier vid Malmö Högskola.
GU – Hans Abrahamsson

Hans är nationalekonom i botten och hans intresse utgörs av utvecklingen inom den Globala Politiska Ekonomin och dess effekter när det gäller förutsättningar för en lokalt socialt hållbar utveckling. Centrala forskningsområden är det strukturella våldets orsaker liksom föreliggande strukturella och procedurella hinder för medskapande och dialog.
Länk till PDF

Hans senaste forskningsarbete bestod i, att som en av två projektledare (tillsammans med Åsa Lorentzi, Göteborgs Stad) på uppdrag av Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgs regionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland, ansvara för att producera kunskap om och arbetssätt i Rättvisa och Socialt Hållbara städer. Forskningsprojektet ufördes under perioden 2012 – 2016 inom ramarna för Mistra Urban Futures. Projektets forskningsresultat, dess slutrapport och underlagsrapporter kan laddas ner från: Mistraurbanfutures.org (KAIROS)

Hans är en flitigt använd föreläsare och flera av hans föreläsningar från olika sammanhang har spelats in och finns tillgängliga på: Hans Abrahamsson – YouTube

På uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har Hans utarbetat en diplomerad kurs i ”Omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog” speciellt utformad för den svenska kommunala politiska ledningen och förvaltningen. Kursen handlar om det sätt på vilket tre sammanlänkande förändringsprocesser i form av globalisering, migration och urbanisering flätar ihop det lokala med det globala och påverkar förutsättningarna för en socialt hållbar utveckling i svenska kommuner. Som examinering av kursen får kursdeltagarna som alla är tjänstepersoner i en kommun skriva en uppsats med syfte att bygga ihop det lokala arbetet med olika teoretiska utgångspunkter som kursen lyft fram. SKR fann uppsatserna så intressanta så att de ville ge andra möjligheter att ta del av dem och tog initiativ till att publicera ett urval för att påvisa kursens praktiska användbarhet. Materialet ”Demokratisera demokratin” kan laddas ner https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/attdemokratisera-demokrati.html eller via denna länk.

Den forskningsessä kring ”Vår Tids Stora Samhällsomdaning” som Hans tog fram och som utgör ett av kursens kunskapsunderlag används även i SKRs ledarutbildning och kan laddas ner från denna länk.

Kursmaterialet bygger på en omfattande forskningsstudie som för SKR:s räkning genomförts kring dessa frågor och som bland annat pekar på betydelsen av medskapande och medborgardialog för möjligheten att skapa ett socialt hållbart samhälle.

Forskningsstudien har sedan dess utvecklats till ett digitalt kurspaket för självstudier i omvärldskunskap. Kurspaketet finns tillgängligt som både E-bok och utskriftsbar PDF och består av tre delar med tillhörande instuderings- och gruppdiskussionsfrågor:

Del 1: Den globala politiska ekonomins dynamik – Hur utvecklingsdiskurser skapas, globala regelverk utformas och vilka samhällsutmaningar de ställer oss inför. Vilken roll som Agenda 2030 spelar som transformativt verktyg för samhällsförändring

Del 2: Sverige i en värld i förändring – Vilka uttryck tar sig världsekonomins utveckling här i Sverige och hur påverkas förutsättningarna för en socialt hållbar samhällsutveckling.

Del 3: Makt, medskapande och manöverutrymme – Aktuellt manöverutrymme och vad som krävs för att detta skall kunna utvidgas och utnyttjas. Vilken roll spelar medskapande och medborgardialog för en lokalt hållbar utveckling.

Kurspaketet kan i sin helhet kostnadsfritt laddas ned från www.omvarldskunskap.se. Forskningsstudien har i sin helhet med stöd av SKR publicerats i tryckt form av bokförlaget Korpen – Den politiska ekonomins glokala uttryck – Sverige i ett land i förändring (2019)

Forskningsstudien har även utgjort underlag till den sammanfattande Forskarskrift som Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) tagit fram för sin studieverksamhet liksom till deras något kondenserade digitala fördjupningsunderlag. Materialet finns tillgängligt som PDF nedan.

ABF – Forskarskrift social lokal hållbarhet,
ABF – Digital Fördjupning Del 1 – Den globala politiska ekonomins lokala uttryck,
ABF – Digital Fördjupning Del 2 – Sverige i världen,
ABF – Digital Fördjupning Del 3 – Makt, medskapande och manöverutrymme

Till minnet av Björn Hettnes 80-årsdag har Hans i bokform sammanställt flera samtal med Björn Hettne och Peter Wallersteen om freds- och utvecklingsforskningens svenska framväxt och dess betydelse för att förstå vår tids utmaningar och en värld i snabb förändring – Björn Hettne – Freds- och utvecklingsforskare i takt med tiden (2019).
Ulrika Modéer, biträdande generalsekreterare i FN har skrivit förordet.

Hans Abrahamssons pågående forskning fokuserar på det sätt på vilket vårt tids komplexa samhällsfrågor påverkar villkoren för att värna social hållbarhet och demokrati. Forskningsarbetet bedrivs bland annat inom ramarna för hans nuvarande uppdrag som följeforskare åt SKR och deras pågående pilotprojekt i några svenska kommuner med att med hjälp av medborgardialog förstärka det lokala arbetet med trygghet och säkerhet.  Han producerar i övrigt fortlöpande olika kunskapsunderlag för räkning Sveriges Kommuner och Regioner PDF – Det demokratiska uppdraget när tiden ömsar skinn.  Även några av dessa har sammanställts och med stöd från SKR publicerats i tryckt form av bokförlaget Korpen – Vår tids stora samhällsomdaning – Om konsten att värna demokrati och social hållbarhet (2019). En fråga som i sammanhanget blivit alltmer aktuell för den forskning som Hans bedriver är utformning av det lokala samhällskontrakt avseende samhällsmedborgarnas skyldigheter och rättigheter för att ta gemensamt ansvar för att leva tillsammans i en värld i förändring på ett sätt som är såväl ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart.
PDF – Tillfrågan om ett nytt samhällskontrakt